NPS-jäsenyyden ehdot

NPS-ohjelman jäsenyys on avoin ammatissa toimiville valokuvaajille, jotka omistavat henkilökohtaisesti vähintään viisi Nikonin ammattituotetta, joista vähintään kahden on oltava ammattitason kamerarunkoja, ja jotka asuvat Suomessa ja harjoittavat ammattitoimintaa Suomesta käsin. Tiedot NPS-jäsenyyteen oikeuttavista kamerarungoista ja muista laitteista ovat osoitteessa www.nikon.fi. Hakijan on osoitettava, että hän toimii ammatissa liittämällä jäsenyyshakemukseen kopio voimassa olevasta lehdistökortista, todistus työpaikasta, oman yrityksen rekisteröintitodistus tai vastaava asiakirja. Nikon yksin päättää jäsenyyshakemuksen hyväksymisestä, eikä päätöksestä voi valittaa. NPS-jäsenyys on palvelu, jota Nikon tarjoaa asettamillaan ehdoilla. Nikon pidättää oikeuden muuttaa NPS-jäsenyyden ehtoja tai jäsenyyden kautta tarjoamiaan palveluja ja etuja milloin tahansa ja varoituksetta. NPS-jäsenyys ei ole tuotteen ostoon kytketty etu, vaan se katsotaan erilliseksi tarjoukseksi. Jäsenellä ei ole oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen sen johdosta, että Nikon muuttaa ehtoja tai tarjottuja palveluja. Hakijat, jotka täyttävät jäsenyyden laitevaatimukset, mutta eivät pysty osoittamaan, että he toimivat ammatissa, liitetään automaattisesti Nikonin edistyneille käyttäjille tarkoitettuun NPU (Nikon Professional User) -ohjelmaan.
 
Etuoikeutettuun huoltoon ja tukeen liittyvät tarjoukset ja muut tuotteisiin liittyvät palvelut koskevat vain Nikonin ammattilaitteita, jotka on rekisteröity verkossa Nikonin tuotteiden rekisteröintisivulla. Lainatuotteita koskevat tarjoukset, huollon yhteydessä tai muissa tilanteissa, ovat voimassa sillä edellytyksellä, että lainaaja sitoutuu huolehtimaan laitteesta Nikonin antamien ohjeiden mukaan ja palauttamaan laitteen sovitun laina-ajan päätyttyä siinä kunnossa kuin se oli lainan alkaessa.
 
Laina-aikana Jäsen kantaa yksin vastuun kaikista vahingoista ja vioista, joita laitteeseen mahdollisesti syntyy ja joita Nikonin normaalit takuuvelvoitteet eivät kattaisi, jos lainalaite olisi jäsenen omaisuutta. Jos laite vahingoittuu laina-aikana, Nikonilla on oikeus saattaa laite jäsenen kustannuksella siihen kuntoon, jossa se oli lainan alkaessa. Jos lainalaitetta ei palauteta sovittuna aikana, Nikonilla on oikeus lähettää Jäsenelle lasku laitteesta Nikonin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Lainalaite, joka toimitetaan Jäsenelle, on ja pysyy Nikonin omistuksessa, eikä Jäsen saa välittää, pantata, vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa sitä edelleen tavalla, joka vaarantaa tai rajoittaa Nikonin omistusoikeutta. Jäsen ei saa lainata lainalaitetta toiselle tai asettaa toista sijaansa lainaajaksi. Lainaaja ei saa poistaa mitään merkintää, joka osoittaa lainalaitteen kuuluvan Nikonille. Jos Jäsen joutuu konkurssiin tai ulosmittauksen kohteeksi, lainasopimus on välittömästi esitettävä velkojalle ja laite on välittömästi palautettava Nikonille. Jäsen vastaa yksin lainalaitteen käytöstä ja vapauttaa Nikonin kaikista mahdollisista korvausvaatimuksista, joita viranomaiset tai kolmas osapuoli voisivat esittää. Nikon voi tarjota lainatuotteen, olematta siihen velvollinen, jos huollon viivästyminen johtuu Nikonin hallinnan ulkopuolella olevista tai jäsenen aiheuttamista syistä. Nikonin hallinnan ulkopuolella oleviksi syiksi katsotaan muun muassa tulipalo, tulva, luonnontuho, muuttuneet viranomaismääräykset, viranomaisten toimet, sota, työriita, mellakka, kauppasaarto, seisokki ja alihankkijan virhe tai myöhästyminen.
 
Nikonin vastuu rajoittuu omaisuusvahinkoihin, jotka johtuvat Nikonin karkeasta huolimattomuudesta, ja Nikon korvaa vain Jäsenelle välittömästi aiheutuneet kohtuulliset ja perustellut kustannukset. Korvausta ei missään tapauksessa makseta epäsuorasta vahingosta. Jäsen voi vaatia vahingonkorvausta vain, jos kanne nostetaan vuoden kuluessa siitä päivästä, kun Jäsen on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto seikasta, johon kanne perustuu. Jäsen ei voi kohdistaa Nikoniin muita vaatimuksia kuin mitä näissä Jäsenehdoissa on esitetty.
 
Hakemalla NPS-jäsenyyttä hakija antaa Nikonille oikeuden lähettää hakijalle tietoa Nikonin tuotteista, palveluista tai muista tarjouksista sähköpostitse, tekstiviestitse, kirjeitse tai muulla tavoin. Tämä oikeus on voimassa jäsenyyshakemuksen jättämisestä lukien siihen saakka, kunnes NPS-jäsenyys lakkaa ja on edellytyksenä sille, että Jäsen kelpaa NPS-jäseneksi. Jos Jäsen ilmoittaa Nikonille, rekisteröinnillä osoitteessa www.nikon.fi tai muulla tavoin, että oikeutta lähettää viestejä Jäsenelle ei enää ole, NPS-jäsenyys lakkaa olemasta voimassa välittömästi. NPS-jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle. Jäsen ei voi myöskään missään tapauksessa asettaa toista sijaansa etujen tai tarjousten saajaksi tai muihin tilanteisiin jotka johtuvat NPS-jäsenyydestä. NPS-jäsenyys on voimassa kaksi vuotta hakemuksen hyväksymisestä ja edellyttää, että edellä mainitut ehdot täyttyvät. Kaksivuotiskauden päätyttyä Jäsenelle voidaan tarjota mahdollisuutta jatkaa jäsenyyttä silloin voimassa olevien jäsenehtojen mukaisesti. Jos Jäsen luopuu laitteistaan, lopettaa ammatin harjoittamisen tai muulla tavoin muuttaa jäsenyytensä edellytyksiä, Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa tästä Nikonille. NPS-jäsenkortti on Nikonin omaisuutta, ja jäsenyyden päätyttyä jäsenen on omalla kustannuksellaan palautettava se Nikonille.